ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НОВИ РЕЛИГИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ (ЦПНРД)

е независимо гражданско сдружение с нестопанска цел, което има за своя основна цел да проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, да предоставя консултации и информация по тези въпроси и да подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото. Нашата дейност е насочена в защита на обществото, против дейности и методи, които застрашават живота и здравето на хората, а не против членовете на тоталитарните и деструктивни религиозни движения.

Ние признаваме правото на свобода на мисълта, съвестта и на вероизповеданието. Водим се от принципите на религиозна толерантност и уважение към чуждата вяра. Искаме да изградим тесни връзки на сътрудничество не само с държавни институции, български и международни неправителствени организации, но и с представители на световните религии и на инославните изповедания, както и с всички, които споделят нашите цели.

Днес възникват все повече нови религии и религиозни движения, те все повече се разпространяват и добиват все по-разнообразни форми. Ролята на религиите е изключително важна, защото те формират и насочват цялостното съществуване на човека.

В международен план през последните 15 години са приети редица документи по въпросите за сектитекултовете и новите религиозни движения (НРД) от Европейския Парламент, кабинета на министрите на Съвета на Европа и други международни институции. В тях се настоява за предприемане на образователни, както и на законодателни и други мерки в отговор на проблемите, породени от дейността на някои секти или нови религиозни движения. Призовава се за създаване на независими информационни центрове, които да дават информация на обществото в тази насока и по-специално за религиозни групи с тоталитарен и религиозен характер. В много европейски, а и в други държави, вече съществуват такива организации.

В България вече има над 80-ет регистрирани вероизповедания, като същевременно действат и много нови религиозни групи под различна форма, без да са регистрирани официално в РБ като вероизповедания. Въпреки актуалността на проблема, доскоро нямаше независима гражданска организация, която да се занимава с тези въпроси.

Ето защо, ние, група млади хора, решихме да учредим сдружение с нестопанска цел, коeто чрез изнасяне на обективна информация за нароилите се нови религиозни движения да осигури защита от измама и психологическо насилие, защита на човешкото достойнство и на най-уязвимите членове на обществото, особено децата.

Основни цели:

 1. Да проучва и анализира съвременните религиозни и идейни движения от тоталитарен и деструктивен тип;
 2. Да подпомага правилното ориентиране на държавната политика в тази област;
 3. Да подпомага правилното ориентиране на българските образователни институции по отношение на проблемите, свързани с тоталитарната и деструктивна религиозност и нейното отрицателно въздействие, особено върху подрастващото поколение;
 4. Да съдейства за развитието на православната християнска духовност и култура с цел укрепване на нейните религиозно-нравствени ценности, съхраняващи българското семейство и национална идентичност през периодите на исторически, политически и икономически изпитания;
 5. Да се превърне във водеща неправителствена организация у нас, специализирана в проучването и анализирането на съвременните религиозни и идейни движения от тоталитарен и деструктивен тип.

Целите си Сдружението (ЦПНРД) ще постигa посредством следните средства:

 1. Обективно проучване и анализ на характера на всички представени в България вероизповедания и религиозни групи;
 2. Изучаване на съвременните религиозни и идейни движения и формации, които с ученията, ритуалите или дейността си заплашват по един или друг начин физическото, психическото и духовното здраве на гражданите;
 3. Събиране и разпространение на актуални данни за религиозни групи от типа на описаните в т. 2;
 4. Предоставяне на информация и консултации на отделни личности или семейства, които се интересуват за или вече са пострадали от дейността на религиозни организации от типа на описаните в т. 2;
 5. Предоставяне на информация и консултации на държавния институции, медиите и неправителствените организации у нас по въпроси, свързани с религиозния живот в България и в частност, по въпроси, касаещи религиозните групи от типа на описаните в т. 2;
 6. Публикации на изследвания по въпросната проблематика;
 7. Обмен на информация и сътрудничество с всички центрове по света, които се занимават с изследване и превенция на опасностите от дейността на тоталитарните и деструктивните религиозни организации;
 8. Създаване на мрежа от контакти със специалисти, работещи в областта на психологията, психиатрията, наркоманиите, правото, защитата на човешките права и други с цел българското общество да бъде информирано и предпазвано от негативните последствия от опитите за манипулативно контролиране на съзнанието посредством религиозна дейност;
 9. Организиране на публични прояви (лекции, семинари, кръгли маси и конференции), чрез които обществото да повишава компетентността си по проблемите на тоталитарната и деструктиктивна религиозност в национален и международен план.